Matsu Kira

Description:

Clan: Lion
Profession: Bushi
Status: Retired
Other: formerly known as Akodo Kira

Bio:

Padre de Matsu Arika, desaparecido hace unos años sin saber hasta el dia de hoy su paradero.

Matsu Kira

SC: Rakshasa's Madness redpurin